மானுட விடுதலை...

நேர்பட பேசு! வையத் தலைமைகொள்!


நாங்கள் வருகிறோம்!
காடு மலை நதிப்படுகை
கடந்து வருகிறோம்!

வேலை,கல்வி உரிமையென
எழுந்து வருகிறோம்!

இளைஞர் கூட்டம் எழுகவென
உரைத்து வருகிறோம்!

இருளை நீக்க தமிழகத்தின்
வெளிச்சம் வருகிறோம்!

போதை எனும் விலங்கொடிக்க
அழைக்க வருகிறோம்!

இயற்க்கை வளங்கள் மக்களுக்கே
படைக்க வருகிறோம்!

லஞ்ச,ஊழல் அழுக்குகளை
வெளுக்க வருகிறோம்!

சாதி மறுப்பு திருமணங்கள்
காக்க வருகிறோம்!

உதிரம் சிந்தி உரிமைகாத்த
கூட்டம் வருகிறோம்!

நான்காயிரம் கிலோ மீட்டர்
நடந்து வருகிறோம்!

எட்டுத்திக்கும் வின் அதிர
முழங்கி வருகிறோம்!

தமிழகத்தின் முகத்தோற்றம்
மற்ற வருகிறோம்! 

எதிர் காலம் காத்திடவே
நாங்கள் வருகிறோம்!

08.12.12 அன்று தீக்கதிரில் வெளியான கவிதை. 

0 comments

bookmark
bookmark
bookmark
bookmark
bookmark