மானுட விடுதலை...

நேர்பட பேசு! வையத் தலைமைகொள்!

மெயிலில் வந்த ரயில் கவிதை

Posted by நட்புடன் ரமேஷ் Wednesday, January 20, 2010 ,

துரிகையுடன் துணையுடன் எவனோ ஒருவன் வரைந்த வண்ண கவிதைகள்

உங்களுக்கு இந்த படங்களை பார்த்ததும் தோன்றும் உணர்வுகளை கவிதை எழுதுங்கள் நண்பர்களே... இதை படைத்த அந்த முகம் தெரியாக கவிதக்காரன் மகிழ்வான் .   

2 comments

  1. JR Says:
  2. good art

     
  3. Anonymous Says:
  4. எத்தனை நினைவுகளை தன்னுள் புதைத்திருக்கும் இந்தப் புகைவண்டி. சந்தோசம், துக்கம், சிநேகம், காதல் எல்லா உணர்வுகளையும் கடந்து தடக் தடக் எனும் ஒரே மாறா ரிதத்துடன்....

     
bookmark
bookmark
bookmark
bookmark
bookmark